Monday, July 26, 2010

ಅವಳು miss call ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು.ನಾನು re call ಮಾಡಿದಾಗ.ನಿಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಪುನಹಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.ಎಂದಿತು.

No comments:

Post a Comment