Friday, June 29, 2012

ಮದಿಮಾಲೆ ಸುರು ಕತ್ತಲೆ.......!

ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್
ಇರೆ ಬಿರೆಲ್ ಪರಪುನಗಾ
ಕಣ್ಣುಲು ಕಲಡೊಂದು
ಕುರುಬುಲು ಅರಲೊಂದು
ಮನಸ್ ತೆಲಿಂಡ್ ಯೇ........

ಎನ್ನ ಬಿಮ್ಮೊಡು
ಇರೆ ಬಿಮ್ಮ ಸೇರ್ನಗ
ಮೋಕೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ಯೊಂದು
ಆಸೆದ ಪಜೆ ಪರಡೊಂದು
ಕನಸ್ ಕಡಲಾಂಡ್ ಯೇ........

ಎನ್ನ ಕಿತಿಕ್ಕಿಲ್
ಇರೆ ತಿಗಲೆ ಅಪ್ಪುನಗ
ಮೈ ಮಜಲ್ ಬೆಚ್ಚಾದ್
ತರೆ ಕುಜಲ್ ಪೆರ್ಚಾದ್
ಉಡಲ್ ಡ್ ಕುರಲಾಂಡ್ ಯೇ........

ಇರೆ ಮುತ್ತುಲು
ಎನ್ನರಳಿ ಪೂವೊಲು
ಸಖ-ಸಖಿ-ಸುಖ ಪಗತೊಂದು
ಕನ-ಮನ-ಮೌನ ಪೊರೆಲೊಂದು
ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಯೆ........
                                         

Wednesday, June 27, 2012

ಮೋಕೆ ರಾಗ....
ಕಣ್ಣ್ ದ ನೋಟೊಗಾತೆ
ಮಂಜಾದ್ ಕರಗಿಯೇ
ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ರೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ ಗಿ
ಚಟಪಟೊಗು ಮಾಜಿಯೆ..!!೧!!

ಕೆಂಪುದ ಬಿಮ್ಮೊಗಾತೆ
ಕೆಂಪಾದ್ ಬೆರಗಿಯೇ
ಪಳ ಪಳ ಕೂಲಿ ದಕ್ಕಿ
ಮಿಂಚಿಡೇ ಮಿಂಚಿಯೆ..!!೨!!

ತೆಲಿಪುನ ಕೆಪ್ಪೆಗಾತೆ
ಬಾಡ್ ದ್ ಮುದುಡಿಯೇ
ರಾಪಿನ ಕುಜಲ್ ಕುಸಲ್
ಎಸಳಾದ್ ಅರಳಿಯೆ..!!೩!!

ನೇಲುನ ಜಡೆಕಾತೆ
ಜಡವಾದ್ ಉಂತಿಯೇ
ಮಾಲುನ ಸೊಂಟ ಸೊಬಗ್
ದಂಗಾದ್ ದಂಗಿಯೆ.!!೪!!

ತೆವಳುನ ನಡೆಕಾತೆ
ತೆಳುವಾದ್ ತಮೆಲಿಯೆ
ಮುದವಾಯಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ
ಗಾನೊಗು ಗಿದಿರಿಯೆ..!!೫!!

ದೇವತೆ ನಿಕ್ಕಾತೆ
ತಿಗಲೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯೆ(ಎದೆಟ್ಟ್)
ಗುಣ ತೆರಿಯೆ ಮನ ಬರೆಯೆ
ಮೋಕೆಗ್ ಬೂರಿಯೆ..!!೬!!

ಸೊಲ್ಮೆ

Wednesday, June 20, 2012

ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ....!
ದೈವ ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ
ಇರೆನಿರೆ ಕಮ್ಮೆನೊಡು
ಎನ್ನುಡಲ್ ಕುಷಿ.!

ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್
ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೋನೆದಾರ್
ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣ್ ಕಟ್ಟೆಡ್
ದೈವವಾದ್ ನೆಲೆಯರ್.!

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿಡ್
ರೋಗ ರುಜಿನ ಕಳೆಯರ್
ಬೆನ್ಪಿ ಮಾನಿ ಬದ್ ಕ್ ಡ್
ನಿರೆಲ್ ಕುರಲ್ ಎರೆಯರ್.!

ದಿವ್ಯ ವಿಧಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ
ಭೂಮಿ ತಿಗಲೆಡ್ ನೆಲೆದ್
ಇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಷಿ.!

ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ನಿಕಡ್
ದೀಪೊಡು ಪಾಪ ಕಳೆಯರ್
ಪೊಣ್ಣು ಒಯ್ತ್ ಮಯ್ತಿ ನೀರ್ ಡ್
ಕುಟುಮ ಕಲಹ ನಿಂಗಿಯರ್.!

ದೈವ ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ
ಇರೆನಿರೆ ಕಮ್ಮೆನೊಡು
ಎನ್ನುಡಲ್ ಕುಷಿ.!

ಸೊಲ್ಮೆ..
ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ...

ಪೊರ್ಲು ಬೈಯ್ಯದ ಮುಗಲ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಂದೇ ಶನಿವಾರದಾನಿ 26-5-2012 ನೇ ತಾರೀಖ್ ಗ್ ನಡತ್ತಿನ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆಗ್ ಮೀರ್ದಿನ. ಯುವ ಸೈನ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಜತ್ತ್೦ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರುನೆಟ್ಟ್ ವಾ ಸಂಶಯಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ತೆರ್, ಜತ್ತಿ ಬೆಗರ್ ಪನಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀವಂದೆ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಿ ಬೇಲೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ದಾನೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾನ ವಿಧ್ಯಾದಾನ ಆ ಮಲ್ಲ ದಾನೊನು ಮಂತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ ದೇವಾಡಿಗ ಯುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸಂದುಂಡು,

ವಿದ್ಯೆದ ಬಡವುಡು ಪೊರೆಲೊಂದಿತ್ತಿ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೈ ಪತ್ತ್ ದ್ ಲಕ್ಕಾಯೆರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್, ಆ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆದ ಬಡವುನು, ಆ ಬಡವುಗು ಆರ್ಥಿಕತೆದ ಅಂಗಲಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಬಾಯಾರ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನ್ನಗ ಎಂಚಿನಾಯಗ್ಲಾ ಒರ ಬಂಜಿ ನುಂಗುದು ಪೋವು, ಅಂದ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಗಲಪುದ ಪಾತೆರೊನು ಪ್ರತೀ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೊದು ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಬದ್ಕ್ ದ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ತೆರಿಯೊ೦ದು ವೀಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಂಧುಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡ್ ನಡತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪಾಯೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ದೇವಾಡಿಗ ವಿಧ್ಯಾದಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಯೆರ್.

ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರೆ ತಂಡದ "ಬದುಕುನ ಸಾದಿ" ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕೊನು ಪ್ರದರ್ಶನೊ ಮಂತ್ ದ್ ಆ ಪ್ರದರ್ಶೊನೊಡು ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡುನು ಪಾಪದ ವಿಧ್ಯಾವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಡತಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡ್, ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಘಂಟೆ ದುಂಬು ನಡತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಪ್ಪೆರಾವಂದಿನ, ವೊವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಂತೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆವು ಜೋಕ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನು ನೆರೆದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಾದ್ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನೊನು ಸಭಾಕಾರ್ಯಕಮೊಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟಿಯೆರ್,

ಬೂತೊಗು ಬಲಸ್ ನಗ ಮಾತಲಾ ಆತ್೦ಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟ್೦ಡ ಮುಗಿಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೊಡನಂಬಿಕೆದ ವಿಚಾರೊನು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಂಜೀವ್ ಮೇರ್ ಪಾತೆರೊಗು ಒಯಿತ್ತ್ ದ್ ಆ ಮೊಢ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಮೊಲ ಕಾರಣ ವಿಧ್ಯೆದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆ ವಿಧ್ಯೆನ್ ದಾನ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಿನ ವಿಚಾರ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂಚೆನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತರ್ದಿನಾಯೆ ಯಾನತ್ತ್ ಆಂಡ ವಿಧ್ಯಾದಾನೊಗು ಸದಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪಿನಾಯೆ ಯಾನ್ ಆ ವಿಧ್ಯಾದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ, ಯಾನ್ಲಾ ಬಂಗದ ಸಾದಿಡೇ ಕಲ್ತ್ ದ್ ದುಂಬು ಬೈದಿನಾಯೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಅರೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನೊತ್ತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ನೆರೆಯಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮೌನೊಗು ನೂಂಕುಂಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಜವನೆರೆ ಕಾಳಜಿನ್ ಪುಗರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಮೊಗು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಬಾಕಿಲ್ ಏಪಲಾ ತೆರೆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜವನೆರ್ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಗು ಬೆರಿಎಲುವಾಯಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರನ ಸದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪಿನ ಆಶಾವಾದದ ಪಾತೆರ, ಅಂಚೆನೆ ಚಾವಡಿಡ್ ಇತ್ತಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಮ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ರೊಹನ್ ಆರ್ ಮೋ೦ಟೆರೋ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಬಿ.ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ , ವಿನಿತ್ ಆರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತ ಗಣ್ಯೆರೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಾತೆರ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊನು ಗೆಲ್ಮೆಗೆತ್ತಾಂಡ್.

ದೇವಾಡಿಗ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನ ಪೊರ್ಲುದ, ಜನ ಮೆಚ್ಚುನ ನಿರೂಪಣೆ, ಶ್ವೇತ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಮೇರ್ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆವು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಾಯಿನ ಪರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೆರೆನ ದೇವಾಡಿಗ ಬೆನ್ನಿದೊಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮೆರೆನ ಸೊಲ್ಮೆ ನುಡಿ, ಪವನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರ್ ಪಾತೆರೊನು ಬಂಡವಾಳ ಮನ್ಪಂದೆ ತೆರೆಮರೆಟ್ಟ್ ಬೆಂದಿ ಸೌಜನ್ಯತೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ಬೇನೆ ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಬೇಲೆ ಬಲಸಿ ಎಡ್ಡೆಪು, ಅಮಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆನ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಜಗದೀಶ್ ಕವತ್ತರ್ ಮೆರೆನ ಭಯ ದಾಂತಿ ಬೆನ್ಪು, ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಡಿಲ್ ಮೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆಪುಗು ಸದಾ ದೇವೆರೆನ್ ಎದ್ಕೊನಿನ ಎಡ್ಡೆತನ, ಅಂಚೆನೆ ತ್ರಪ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಾಲು ಉಡುಪಿ,ಧನ್ ರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಮನಸ್ವಿತ ದೇವಾಡಿಗ, ಅಂಚೆನೆ ಊರು ಪರವೂರುದ ದೇವಾಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬಂಧುಲೆನ ಹಾರೈಕೆದೊಟ್ಟುಗು ಗೆಲ್ಮೆದ ಅಂಗಲ್ಪುಡು ನಡತಿ ದೇವಾಡಿಗ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಯುವ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ನಿಕ ಆದ್ ಒರಿಯರೆ ಕಾರಣವಾಂಡ್.

ತೆರೆಟ್ಟ್ ಬೆಂದಿ ಮರೆಟ್ಟ್ ಹರಸಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಎದ್ಕೊಂದು,
ನಿಕ್ಲೆ...
-ಲೋಕು ಕುಡ್ಲ      
 

       

ಇಹ-ಪರ-ಅಂತರ

ಯಾರ ಬೇಡಿದರೇನು
ಯಾರ ಕಾಡಿದರೇನು
ಆಯುಷ್ಯ ಅಂಕುಷಕೆ ಬಗ್ಗುವುದೇ,
ತುದಿಯು ಬುಡದೆಡೆ ಬಾಗುವವೇ?

ಮಣ್ಣ ತುಳಿದರೇನು
ಹೊನ್ನ ತೊಡಿದರೇನು
ಇಹದಿ ಪರಕೆ ಸುಖ ಸಾಗುವುದೇ,
ನಗದು ನಾಣ್ಯಕೆ ಪಾಪ ಕರಗುವದೇ?

ನೀರ ಎರೆದರೇನು
ಹಾಲು ಕುಡಿದರೇನು
ಅಂತರಂಗವು ಮಡಿ ಆಪುವುದೇ,
ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಬೆವರಲಿ ಜಾರುವದೇ?

ತಾಯಿ ತನ ತಿಳಿಯಾದರೇನು
ಸ್ತನ ಹಾಲು ಬಿಳಿಯಾದರೇನು
ಯೋನಿಲಿಳಿದ ಮಗು ಅಳದಿಹುದೇ,
ಬುದ್ದಿ ತಾಯ್ತನದಂತೆ ಬರೆದಿಹುದೇ.?

ದೈವ ಭಕ್ತನಾದರೇನು
ದೇಹದಿ ಶಕ್ತನಾದರೇನು
ಅಗ್ನಿ ಸೋಕಿದೊಡೆ ಸುಡದಿಹುದೇ,
ಕಪಟದ ಮಂತ್ರವು ಮುಕ್ತಿ ಈವುದೇ.?


ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ....
ಕೋರಿ ಕೆಲೆತಾಂಡ್
ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಭೂಮಿಗ್
ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೊವು ಜಾಲಡಿತ್
ತರೆ ಮೀದ್ ಮಡಿಯಾದ್
ತುಳಸಿ ಸುತ್ತುದು ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ನೀರೊಯ್ತಾಂಡ್ ಗುವೆಲ್ ಡ್
ರಂಗೋಲಿ ದೀಂಡ್ ತಡ್ಡೆದೆದುರು
ಪೂ ಸುರಿದಾಂಡ್ ದೇವೆರೆ ಅಲಂಕಾರೊಗು
ಪೇರ್ ಬೊರಿದಾಂಡ್ ಜಿಂಜಿ ಸಂಸಾರೊಗು
ದೈವ ಸುಗಿತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಬಿರ್ಕೊಂದು ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ಚಂದ್ರೆ ಮುರ್ಕುದಾಂಡ್
ಸೂರ್ಯೆ ಎರ್ಕ್ ದಾಂಡ್
ಪೂ ಪನಿ ರಾದ್ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲ್ಪು ಕೈದಾಂಡ್
ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೊವು ದೀಪ ದೀದಾಂಡ್
ಇಲ್ಲ್ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಕಮ್ಮೆನೊಡು ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ಅರ್ಲ್೦ಡ್ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್ ಡ್
ನಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಡ್ ನುಂಗಿ ಪುದೆ
ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಕರಟ್ಟ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಗಂಜಿ
ಉರ್ಕೊ೦ದುಂಡು ಪೇರ್ ನುರೆ ಕೊದ್ದಿದ್
ಅಪ್ಪೆ ಜೈದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ಸೊಲ್ಮೆಲು


ಕಾವ್ಯ ಕಾಲಮಾನ... !

ಅರಳಿದಂತೊಮ್ಮೆ
ಮುದುಡಿದಂತೊಮ್ಮೆ
ಹಗಲು ಇರುಳ ಜಗಳದಲಿ
ಬಯಸಿ ಹಳಸಿ ಹಸಿ ಎನ್ನ ಭಾವ ಬಯಲು.!

ಏರುತಿಹುದೊಮ್ಮೆ
ಇಳಿಯುತಿಹುದೊಮ್ಮೆ
ಉಸಿರು ಎನ್ನೆದೆ ಅಂಗಳದಲಿ
ಗುರಿ ಸಾಹಸ ಹರುಷಕೆ ಈ ಹ್ರದಯ ಹೊನಲು.!

ಸೋಲುತಿಹುದೊಮ್ಮೆ
ಪುಟಿದೇಳುತಿಹುದೊಮ್ಮೆ
ಪಾದ ನಡೆದ ದೂರವ ಮರೆತು
ಹಂಬಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಸುಗ್ಗಿಯಂತಿಂದೆನ್ನ ಬಾಳ ಮುಗಿಲು.!

ಬರಿದಾದಂತೊಮ್ಮೆ
ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದಂತೊಮ್ಮೆ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಮ್ಮಂದದ ಬಿಂದಿಗೆ
ನೆರಳವಿತು ದೀಪದ ಬೆಳಕಲಿ ಈಗ ಕಾವ್ಯ ಕಡಲು.!
Saturday, May 5, 2012

ನಾ ಬರೆಯುವಾಗ .......
ಕುಂದಿತೇಕೆ ಛಲವೆನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಿಂದ
ಹಸಿದ ಹಂಬಲ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಹೋಯಿತೇ
ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಣಿ ಕಾಲ ಬುಡದಲಿರುವಾಗ
ಭಾವುಕತೆ ಏಕೆ? ನಿರಾಳ ಮನ ಮುದುಡಿತೇಕೆ.!

ಒಂದರಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಬೆರಳು
ಮುಷ್ಟಿಯಲೇ ಸಾಧಿಪ ಸಂಪತ್ತು ಇಹುದು
ಇಂದಿನಂತಿಲ್ಲ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕ್ಷಣಗಳು
ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಾಳೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನೆರಳು.!

ಅಂತರಾಳದಿ ಇಹುದಲ್ಲ ಜ್ನಾನ ಪುಸ್ತಕ
ಮಸ್ತಕಕೆ ಏಕೆ ಛಲದ ಮತ್ತು ಹತ್ತೇರುತಿಲ್ಲ
ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಅಂಗಾಗಗಳೇ ದೈವ
ಮತ್ತೇಕೆ ಗುರಿಯ ಸೇರಲು ಹೊತ್ತಾಗುತಿಲ್ಲ.!

ಬೆಳಕಿಹುದು ಅಂತರಂಗದಿ ಕತ್ತಲ ಸುತ್ತಲು
ಹೊರ ಜಗವ ಬೆಳಗಲೇಕೆ ಬೆಳಕು ಸಾಲುತಿಲ್ಲ
ಹಣೆಬರಹ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳೆಂಬ ಜಗಕೆ
ಆಸೆ ಜೊತೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಸಮ್ಮಂದ ಹೋಲುತಿಲ್ಲ.!

ಭೂಮಿ ಕಡಲು ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯಲಿ ಮಿಂಚುವ ಕವನವಾಯಿತೀಗ
ಮೌನ ಮನದ ದಂಡೆಯಲಿ ಕುಳಿತು
ಬದುಕ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳನು ಬರೆಯುವಾಗ.!