Wednesday, June 20, 2012

ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ....
ಕೋರಿ ಕೆಲೆತಾಂಡ್
ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಭೂಮಿಗ್
ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೊವು ಜಾಲಡಿತ್
ತರೆ ಮೀದ್ ಮಡಿಯಾದ್
ತುಳಸಿ ಸುತ್ತುದು ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ನೀರೊಯ್ತಾಂಡ್ ಗುವೆಲ್ ಡ್
ರಂಗೋಲಿ ದೀಂಡ್ ತಡ್ಡೆದೆದುರು
ಪೂ ಸುರಿದಾಂಡ್ ದೇವೆರೆ ಅಲಂಕಾರೊಗು
ಪೇರ್ ಬೊರಿದಾಂಡ್ ಜಿಂಜಿ ಸಂಸಾರೊಗು
ದೈವ ಸುಗಿತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಬಿರ್ಕೊಂದು ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ಚಂದ್ರೆ ಮುರ್ಕುದಾಂಡ್
ಸೂರ್ಯೆ ಎರ್ಕ್ ದಾಂಡ್
ಪೂ ಪನಿ ರಾದ್ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲ್ಪು ಕೈದಾಂಡ್
ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೊವು ದೀಪ ದೀದಾಂಡ್
ಇಲ್ಲ್ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಕಮ್ಮೆನೊಡು ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ಅರ್ಲ್೦ಡ್ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್ ಡ್
ನಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಡ್ ನುಂಗಿ ಪುದೆ
ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಕರಟ್ಟ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಗಂಜಿ
ಉರ್ಕೊ೦ದುಂಡು ಪೇರ್ ನುರೆ ಕೊದ್ದಿದ್
ಅಪ್ಪೆ ಜೈದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ಪುಲ್ಯದ ಸುಪ್ರಭಾತ.!

ಸೊಲ್ಮೆಲು


No comments:

Post a Comment